Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de Cardhouders
van Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving met de handelsnaam DutchLoyalty
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving BV, verder te noemen DutchLoyalty of DL gevestigd aan de Witte de Withweg 6, 4819 AH Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55503136.

Inleiding:

A. DL biedt aan Loyalty Partners het Sharing Benefits programma aan. In dat kader kunnen de leden, aangeslotenen, (potentiële) donateurs en in sommige gevallen sympathisanten van deze organisaties of andere personen die de desbetreffende Loyalty Partner willen steunen een Sharing Benefits Card ontvangen en kunnen daarmee Cardhouder worden. Een Cardhouder heeft de mogelijkheid een Spaartegoed op te bouwen en de aangewezen Loyalty Partner financieel te ondersteunen. Voor de in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen zie de definities;
B. Naast Loyalty Partners heeft DL Commerciële Partners die Deelnemers zijn aan het Sharing Benefits programma en die Korting, of andere voordelen waaronder cash back, gratis producten of diensten geven aan de Cardhouders;
C. Door deelname aan het Sharing Benefits programma kunnen Cardhouders Korting en/of cash back krijgen bij aankopen in winkels en bedrijven van Commerciële Partners. De Korting en/of cash back wordt voor de helft omgezet deels in punten (Benefits) voor de Cardhouder zelf en deels voor de helft in een bijdrage aan de Loyalty Partner die door de Cardhouder wordt gesteund waarvan een gedeelte wordt aangewend voor de kosten van het Sharing Benefits programma;
D. Op de Website kan de Cardhouder zijn Spaartegoed zien en welke Loyalty Partner hij steunt;
E. Alvorens de Sharing Benefits Card te Activeren, dient de Cardhouder op de Website te bevestigen dat hij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en het daarbij behorende Privacy Statement. De Cardhouder heeft daardoor deze Algemene Voorwaarden en het daarbij behorende Privacy Statement zorgvuldig gelezen en kan na akkoord verklaring gebruikmaken van het Sharing Benefits programma. Door bovenstaande activatie verklaart Cardhouder zich akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement en de toepassing ervan op de relatie:
  • van de Cardhouder met DutchLoyalty en
  • van de Cardhouder met de Commerciële Partners en
  • van de Cardhouder met de Loyalty Partners.
Dit akkoord omvat ook toekomstige aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden en van het bijbehorende Privacy Statement.
Steeds de laatst op de Website bekend gemaakte Algemene Voorwaarden en het daarbij behorende Privacy Statement zijn van kracht. Cardhouders zijn zich ervan bewust zich regelmatig op de hoogte te stellen of er wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden of het daarbij behorende Privacy Statement hebben plaatsgevonden.

Definities:

Activeren: Het door Cardhouder akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en met het daar bijbehorende Privacy Statement waardoor hij deelneemt aan het Sharing Benefits programma en hierdoor ook gebruik kan maken van zijn Sharing Benefits Card;
Blokkeren: Het tijdelijk of volledig beëindigen van de mogelijkheid om deel te nemen aan het Sharing Benefits programma met de daarbij behorende Sharing Benefits Card;
Commerciële Partners: Bedrijven die contractspartner zijn van DutchLoyalty voor het daarbij behorende Sharing Benefits programma, die Cardhouders voordelen biedt o.a. in de vorm van korting en/of cash backs;
Deelnemers: Loyalty Partners, Commerciële Partners en Cardhouders;
DutchLoyalty: Licentie houder in Nederland van het Sharing Benefits programma. Onder DutchLoyalty wordt tevens begrepen de met haar gelieerde rechtspersonen;
Loyalty Group: is een verzameling van Loyalty Partners binnen een bepaalde groepering die gebruikmaken van het Sharing Benefits programma;
Sharing Benefits programma: Het door DutchLoyalty aangeboden programma in Nederland in al haar onderdelen, dat wordt uitgevoerd middels samenwerking tussen DutchLoyalty, haar Commerciële Partners en Loyalty Partners en de daarbij behorende Cardhouders. DutchLoyalty beoogt met dit programma een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoordelijke samenleving;
Cardhouder: De individuele persoon welke een fysieke en/of digitale Sharing Benefits Card heeft en zodoende deelneemt aan het Sharing Benefits programma. Als ter aanduiding van de Cardhouder de woorden hij of hem worden gebruikt wordt ook steeds bedoeld zij of haar;
KCC: Klant Contact Centrum van DutchLoyalty;
Korting: een percentage van de totale aankoopsom die door Commerciële Partners wordt verstrekt in de vorm van Benefits via het Sharing Benefits programma. De Cardhouder is er zich van bewust dat de helft van deze Korting als Benefits op zijn Sharing Benefits Card wordt geboekt en de andere helft komt ten gunste van de desbetreffende Loyalty Partner waarvan een gedeelte wordt aangewend voor de kosten van het Sharing Benefits programma;
Cash back: een vooraf bepaald bedrag dat door Commerciële Partners wordt verstrekt als beloning bij het afnemen van een product en/of dienst en/of als beloning voor het uitvoeren van een bepaalde actie door de Cardhouder. Deze beloning wordt gegeven in de vorm van Benefits via het Sharing Benefits programma. De Cardhouder is er zich van bewust dat de helft van deze cash back als Benefits op zijn Sharing Benefits Card wordt geboekt en de andere helft komt ten gunste van de desbetreffende Loyalty Partner waarvan een gedeelte wordt aangewend voor de kosten van het Sharing Benefits programma;
MyLoyalty: De persoonlijke omgeving van de Cardhouder waar hij moet inloggen om o.a. online te sparen;
Sharing Benefits Card: Een persoonsgebonden fysieke en/of digitale Card waarmee de Cardhouder gebruik maakt van het Sharing Benefits programma;
Loyalty Partners: Verenigingen, goede doelorganisaties en andere organisaties die een maatschappelijk initiatief nastreven en die direct en/of indirect contractspartner zijn van DutchLoyalty voor het daarbij behorende Sharing Benefits programma;
Commerciële Partners: Bedrijven die contractspartner zijn van DutchLoyalty voor het daarbij behorende Sharing Benefits programma en die Cardhouders voordelen bieden o.a. in de vorm van couponing, korting en/of cash backs;
Benefits: Zijn spaarpunten die Cardhouders kunnen verkrijgen o.a. via transacties bij aangesloten Commerciële Partners van DL. Een Benefit is € 0,01. DutchLoyalty zal haar uiterste best doen om zo zorgvuldig en actueel mogelijk de diverse kortingen, cash backs en andere voordelen te vermelden op haar website. DutchLoyalty kan niet instaan voor de op de website vermelde kortingen, cash backs en andere voordelen en hieraan kunnen zodoende geen rechten worden ontleend;
Spaartegoed: Het totaal van het aantal Benefits dat een Cardhouder heeft verkregen verminderd met de reservering voor de vastgestelde jaarlijkse administratiekosten; Het Spaartegoed bedraagt maximaal € 500,-;
Administratiekosten: DL stelt jaarlijks vast hoe hoog het bedrag is aan administratiekosten. Dit wordt bekendgemaakt op de FAQ van de Website van DutchLoyalty, www.dutchloyalty.nl;
Cardhouder gegevens: Gegevens die tot Cardhouders herleidbaar zijn waaronder naam, adres, woonplaats (NAW) gegevens, e-mailadres en geboortedatum. Bij het invoeren van deze Cardhoudergegevens stemt de Cardhouder er mee in dat deze gegevens gedeeld mogen worden met de Loyalty Partner;
Website: Internetsite van DL waar de Cardhouder met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegang kan krijgen tot het Sharing Benefits programma en toegang kan krijgen tot zijn eigen MyLoyalty omgeving;
DutchLoyalty heeft 2 Stichtingen Derdengelden:
  o Stichting (Intersolve) Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving ( verder te noemen Stichting Derdengelden Intersolve);
  o Stichting Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving ( verder te noemen Stichting Derdengelden NBvVS);
Stichting Derdengelden Intersolve ontvangt de gelden die corresponderen met de verkregen Benefits voor de Cardhouder. Door deze Stichting worden o.a. betalingen gedaan als de Cardhouder besluit om Benefits te verzilveren, over te boeken, te schenken en om de jaarlijkse administratie kosten over te boeken naar DutchLoyalty.
Stichting Derdengelden NBvVS ontvangt de gelden van de Commerciële Partners die korting en/of cash back in de vorm van Benefits geven. Deze Stichting keert o.a. uit aan DutchLoyalty en de Loyalty Partners.
Algemene Voorwaarden en Privacy Statement:
De Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van DutchLoyalty. De Algemene Voorwaarden omvatten de voorwaarden die van toepassing zijn op de volgende relaties:
die van de Cardhouder met DutchLoyalty en
die van de Cardhouder met de Commerciële Partner en
die  van de Loyalty Partner met  DL
Het Privacy Statement omvat de bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van alle gegevens van de Cardhouder.
Door het activeren van de Sharing Benefits Card verklaart de Cardhouder kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement en gaat hij akkoord met de inhoud ervan en het van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement. Dit geldt ook voor toekomstige aanpassingen van de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement. Steeds de laatst bekend gemaakte Algemene Voorwaarden en Privacy statement op de Website zijn van kracht;
Profiel gegevens: de door de Cardhouder zelf in zijn beschermde MyLoyalty omgeving ingevoerde profielgegevens inclusief de daarbij behorende Cardhoudergegevens en Koopgedrag die door DL aangewend worden om de Cardhouder te voorzien van gerichte acties, aanbiedingen en andere voordelen zoals gratis diensten en/of producten. DL is gerechtigd om deze profielgegevens te gebruiken ten gunste van de Cardhouder en de desbetreffende Loyalty Partner. Cardhouder is er zich van bewust dat door het invullen van zijn profielgegevens DL gerechtigd is tot het bovengenoemde gebruik van deze gegevens. DL bewaakt deze gegevens zorgvuldig volgens de Nederlandse wet en de daarbij behorende regelgeving van het College Bescherming Persoonsgegevens;
Koopgedrag: De informatie uit het transactiegedrag van de Cardhouders binnen het Sharing Benefits programma;
Verzilveren: Het inleveren/inruilen van het Spaartegoed bij een Commerciële Partner die op de Website heeft aangegeven dat dit mogelijk is;
Transacties: zijn activiteiten die nodig zijn om Benefits te sparen, te verzilveren, om Benefits te schenken, over te boeken, om het Spaartegoed op te waarderen en o.a. couponing;
Couponing: een door een transactie gegeven gratis dienst en of product aan een Cardhouder;
Webpagina: informatiepagina voor de aangesloten commerciële partner;

Artikel 1: Sharing Benefits Card:

1.1 Aanmelden voor deelname aan het Sharing Benefits programma kan geschieden via een Loyalty Partner. Tevens kan men zich in sommige gevallen rechtstreeks aanmelden via de website van DutchLoyalty. De aanvrager dient te beschikken over een correspondentie en/of e-mailadres in Nederland en de achttienjarige leeftijd te hebben bereikt, of – indien dit niet het geval is – toestemming te hebben verkregen van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Zodra de Cardhouder de Sharing Benefits Card gebruikt, gaat hij akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement.
De Sharing Benefits Card blijft te allen tijde eigendom van DutchLoyalty dan wel gezamenlijke eigendom van DutchLoyalty en de Loyalty Partner. Het staat DutchLoyalty vrij om, zonder opgave van redenen, de aanvraag voor deelname aan het Sharing Benefits programma niet te accepteren.
1.2 Het is niet toegestaan de Sharing Benefits Card te gebruiken op een manier die DL, een andere Cardhouder en/of Commerciële Partner en/of een Loyalty Partner van DL op welke wijze dan ook schade kan toebrengen. De Cardhouder garandeert te zullen voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de Sharing Benefits Card en garandeert deze niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling of met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement. De Sharing Benefits Card is uitsluitend bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de door DutchLoyalty omschreven doeleinden worden gebruikt.
1.3 De Sharing Benefits Card mag alleen gebruikt worden bij aangesloten Commerciële Partners van het Sharing Benefits programma. De Sharing Benefits Card is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van de Cardhouder zelf en zijn inwonende gezinsleden worden gebruikt. De Cardhouder is niet gerechtigd zijn Sharing Benefits Card te gebruiken voor doeleinden buiten het Sharing Benefits programma.
1.4 In geval van verlies of diefstal van de Sharing Benefits Card dient de Cardhouder, binnen vierentwintig uur na constatering, dit te melden aan DL via de Website. Hier kan de Cardhouder via zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving zijn Sharing Benefits Card blokkeren. Zodra de Sharing Benefits Card geblokkeerd is, kan deze niet meer worden gebruikt. Uitsluitend DL kan zorgdragen voor het Deblokkeren van de Sharing Benefits Card.
1.5 In geval van verlies of diefstal van de Card is de Cardhouder tot het moment van het Blokkeren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het verlies of de diefstal van de Sharing Benefits Card en het gebruik door onbevoegden. DL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die de Cardhouder, de Loyalty Partner of de Commerciële Partner op enige wijze lijdt, ter zake van het verlies of de diefstal van de Sharing Benefits Card. Bij verlies of diefstal of beschadiging van de Sharing Benefits Card kan de Cardhouder dit melden via zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving en desgewenst via zijn Loyalty Partner een nieuwe Sharing Benefits Card aanvragen.

Artikel 2: Spaartegoed:

2.1  Door gebruik van de Sharing Benefits Card bij o.a. aankopen of bij andere commerciële acties bij Commerciële Partners worden Benefits toegekend o.a. op basis van de bedragen die door de Cardhouder zijn besteed. Het aantal Benefits dat per transactie wordt verstrekt, wordt vastgesteld door DL samen met de betreffende Commerciële Partner. Van het totaal aan Benefits wordt steeds een aantal Benefits per kalenderjaar gereserveerd ter dekking van de Administratiekosten van DL. Deze kosten worden jaarlijks door DL bekend gemaakt op de Website. Het gereserveerde aantal Benefits kan niet worden gebruikt door de Cardhouder. Het totaal aan Benefits verminderd met het gereserveerde aantal wordt verder aangeduid als het Spaartegoed.
De Cardhouder kan via zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving zijn Spaartegoed inzien en o.a., schenken en opwaarderen. Het door Cardhouder gespaarde Spaartegoed komt, met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden toe aan de Cardhouder.
De Stichting Derdengelden Intersolve beheert de gelden die samenhangen met het Spaartegoed voor de Cardhouder. De Cardhouder machtigt het bestuur van deze Stichting bij o.a. het innen van gelden corresponderend met de ontvangen Benefits en het doen van betalingen bij het schenken en verzilveren van Benefits en het voldoen van de jaarlijkse administratiekosten aan DL. Ook machtigt de Cardhouder het bestuur van deze Stichting tot het beheer van zijn Spaartegoed.
Het door de Cardhouder gespaarde Spaartegoed kan, indien dit op de Webpagina van de desbetreffende Commerciële Partner is aangegeven, worden besteed bij deze Commerciële Partner voor de aanschaf van producten en/of diensten -desgewenst met bijbetaling-,  of het o.a. doen van schenkingen aan Loyalty Partner of aan een andere Cardhouder.
2.2 Voor inzage in zijn actuele Spaartegoed kan de Cardhouder terecht op de Website d.m.v. zijn gebruikersnaam en wachtwoord om zodoende zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving in te zien. De Cardhouder kan daar zijn Spaartegoed ook o.a. opwaarderen en schenken. Indien de Cardhouder van mening is dat het overzicht onjuistheden bevat, kan hij dit melden aan DutchLoyalty via de Website, per email contact opnemen of bellen met het KCC van DutchLoyalty. Het Spaartegoed bedraagt maximaal € 500,-. Cardhouder is verplicht al het spaartegoed boven € 500,- over te boeken, te schenken en/of te verzilveren.
2.3  Indien de Cardhouder een transactie verricht bij een Commerciële Partner, die tevens aan een ander Loyaltyprogramma deelneemt, kan de Cardhouder slechts gebruik maken van hetzij de Sharing Benefits Card, hetzij van het andere Loyaltyprogramma.
2.4 De Commerciële Partners bepalen in overleg met DL onder welke voorwaarden en zo ja hoeveel Benefits gespaard en/of verzilverd kunnen worden bij de aankoop van bepaalde producten of diensten. Benefits worden in ieder geval o.a. niet verstrekt bij aankoop van cadeau- en waardebonnen, bij koop- of spaarzegels, bij artikelen waar wettelijk geen Korting op gegeven mag worden en bij producten/diensten die deels of volledig d.m.v. Benefits verkregen worden       (zie verzilveren).
2.5 Als de Cardhouder de bij de Commerciële Partner gekochte goederen of diensten weer teruggeeft en zijn koopsom terug wil ontvangen, worden de totaal bij de aankoop verstrekte Benefits verrekend met de teruggave van de koopsom. De Commerciële Partner is volledig verantwoordelijk voor de in dit lid bedoelde verrekening.
2.6 Als  een Commerciële Partner als gevolg van faillissement of andere oorzaak in een toestand komt te verkeren waarin zij tegenover de Cardhouder niet kan voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van betalingen, het verstrekken van Benefits of andere verplichtingen die voortvloeien uit het Sharing Benefits programma, geldt als overmacht zoals nader omschreven in artikel 12.   
2.7 Als de Cardhouder de Sharing Benefits Card gedurende een heel jaar niet gebruikt heeft, beëindigt DL het gebruik van de Sharing Benefits Card en de daarbij behorende MyLoyalty omgeving. DL zal de Cardhouder twee maanden voor het verstrijken van dit desbetreffende jaar hierover informeren op het laatst bij DL bekende e-mailadres. Indien dat bij DL bekend is. Het eventuele Spaartegoed zal dan nog gedurende 2 maanden ter beschikking staan van de Cardhouder. Als het Spaartegoed na deze 2 maanden niet is benut of is overgeboekt naar een andere Loyalty Partner of Cardhouder die meedoet aan het Sharing Benefits programma, vervalt het Spaartegoed aan DL en wordt het desbetreffende Spaartegoed overgemaakt aan Crowdfunding GlobalLoyaltyGroup.
2.8 De Cardhouder is verplicht DL via zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn adres- en of e-mail gegevens Voor het niet up to date zijn van deze gegevens en het niet kunnen bereiken van de Cardhouder is DL niet aansprakelijk).

Artikel 3: Contractduur en einde van de deelname aan het Sharing Benefits programma:

3.1 De overeenkomst tot deelname aan het Sharing Benefits programma tussen de Deelnemer en DL is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3.2 Indien de overeenkomst tussen DL en de Loyalty Partner eindigt, zal DL de Cardhouder hiervan op de hoogte stellen. Vanaf het moment van het einde van de overeenkomst tussen de Loyalty Partner en DL wordt de Loyalty Partner niet meer ondersteund door DL. De tot het moment van beëindiging voor de Loyalty Partner gespaarde Benefits komen nog ten goede van de betreffende Loyalty Partner. Het reeds gespaarde Spaartegoed wordt bevroren en blijft daarna nog voor een periode van 2 maanden ter beschikking van de Cardhouder. Hij mag de Card alleen nog gebruiken voor het besteden van het Spaartegoed en/of dit schenken en/of overboeken aan een andere Cardhouder. DL is gerechtigd administratiekosten in deze periode in rekening te brengen ten laste van het Spaartegoed van de Cardhouder en dit daarop in mindering te brengen. Indien de Cardhouder binnen de gestelde termijn het Spaartegoed niet gebruikt heeft vervalt het Spaartegoed aan DL en wordt het desbetreffende Spaartegoed overgemaakt aan Crowdfunding GlobalLoyaltyGroup.
3.3 De Cardhouder is te allen tijde gerechtigd de deelname aan het Sharing Benefits programma te beëindigen door dit aan te geven op zijn persoonlijke MyLoyalty omgeving op de Website.  Dan stopt per direct de deelname van de Cardhouder aan het Sharing Benefits programma. Vanaf dat moment beëindigt DL het gebruik van de Sharing Benefits Card en het daarbij behorende MyLoyalty omgeving. Het eventuele Spaartegoed dient nog vóór de opzegging door de Cardhouder te zijn verzilverd of weggeschonken. Als het Spaartegoed niet is verzilverd of weggeschonken, vervalt het Spaartegoed aan DL en wordt het overgemaakt aan Crowdfunding GlobalLoyaltyGroup. DL is gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen en het gereserveerde aantal Benefits ter dekking van de administratiekosten over te boeken op haar rekening.
3.4 DL is, gerechtigd de deelname van de Cardhouder aan het Sharing Benefits programma met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn Spaartegoed deels of geheel (dit naar de beoordeling van DL) te annuleren in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie door de Cardhouder, als hij in strijd handelt met deze voorwaarden, of misbruik maakt van de rechten die hij heeft als Deelnemer aan het DutchLoyalty Sharing Benefits programma, of als hij op enige andere wijze handelt welke schade berokkent aan DL, een of meer andere Cardhouders, Commerciële Partners en/of Loyalty Partners van DL, dan wel zich zodanig gedraagt dat van DL of de deelnemende Commerciële Partner of de Loyalty Partner niet gevergd kan worden de Cardhouder verder deel te laten nemen aan het Sharing Benefits programma, onverminderd het recht van DutchLoyalty en/of de deelnemende Commerciële Partner en/ of de Loyalty Partner om andere rechtsmaatregelen tegen de Cardhouder te nemen en schadevergoeding van de Cardhouder te eisen. DL is dan tegenover de Cardhouder niet gehouden tot restitutie van geld of tot het vergoeden van schade.
3.5 DL is, gerechtigd het Sharing Benefits programma te beëindigen. DL is dan tegenover de Deelnemers niet gehouden tot restitutie of op enige wijze schadeplichtig te zijn, DL zal de Deelnemers aan het programma hiervan op de hoogte stellen o.a. door een mededeling op de Website. Het Spaartegoed blijft gedurende een periode van 2 maanden na de mededeling van de beëindiging van het programma geldig en kan gedurende die periode door de Cardhouder gebruikt worden. DL is gerechtigd administratie kosten in deze periode in rekening te brengen ten laste van het Spaartegoed van de Cardhouder. Indien de Cardhouder binnen de gestelde termijn het Spaartegoed niet heeft verzilverd of weggeschonken vervalt het Spaartegoed aan DL en wordt het desbetreffende Spaartegoed overgemaakt aan Crowdfunding GlobalLoyaltyGroup.

Artikel 4: Aansprakelijkheid:

4.1 DL zal haar dienstverlening naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden.
4.2 DL sluit uit iedere aansprakelijkheid jegens Cardhouders,  Commerciële Partners en Loyalty Partners die deelnemen aan het Sharing Benefits programma  voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Sharing Benefits Card, de registratie van de Benefits en/of van het  Sharing Benefits programma in al zijn onderdelen. Ook voor het Spaartegoed, de hoogte ervan erkent DL geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit of kan voortvloeien voor de Deelnemers. Indien de Cardhouder vermoedt, dat er een foutieve bij- of afschrijving van het Spaartegoed heeft plaatsgevonden, is hij verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende Commerciële Partner of DL. Wanneer de Cardhouder onterecht verkregen Benefits in zijn Spaartegoed verzilvert en/of wegschenkt , is hij verplicht aan DL een schadevergoeding te betalen ter grootte van de schade bij de Commerciële Partner en/of de Loyalty Partner en/of bij DL, alsmede het vergoeden van alle kosten om deze schadevergoeding te verhalen en te incasseren.
4.3 Door de Cardhouder kan tegenover DL geen aanspraak worden gemaakt op Benefits indien deze bij de aankoop van producten of diensten bij een Commerciële Partij niet of deels zijn verstrekt. Klachten daarover of geschillen daarover dienen door de Cardhouder rechtstreeks met de Commerciële Partij worden gecommuniceerd c.q. te worden opgelost.
4.4 Zo ook is aansprakelijkheid van DL niet mogelijk in geval het kortingspercentage op de Website afwijkt van het kortingspercentage dat de Commerciële Partij verstrekt.
4.5 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DL.
4.6 Indien een Deelnemer aan het Sharing Benefits programma of partner van DL of toeleverancier  in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DL gehouden is, dan is deze aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van DL en/of van andere Deelnemers direct of indirect hierdoor ontstaat.

Artikel 5: Vrijwaring:

5.1 De Deelnemer aan het Sharing Benefits programma stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn deelname geschiedt op eigen risico.
5.2 De Deelnemer vrijwaart DL, andere Deelnemers en partijen met wie DL samenwerkt in het kader van het Sharing Benefits programma, volledig voor alle aanspraken van de Deelnemer zelf en van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de afspraken met DL, de Algemene Voorwaarden en/of verband houdende met het gebruik of misbruik van de Website, met het gebruik of misbruik van de Sharing Benefits Card, van het Sharing Benefits programma door de Deelnemer zelf of door derden, al dan niet handelend met de toestemming van de Deelnemer.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten en non-concurrentie:

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval-maar niet uitsluitend - begrepen de auteursrechten, merkenrechten en modelrechten, ten aanzien van het Sharing Benefits programma, van de Sharing Benefits Card, LoyaltyMail, nieuwsbrieven, de Website, teksten, logo’s, muziek, webpagina’s, animaties, apps, webapps, E-Magazines, tagpoints, beelden, film, geluid, tekeningen, stemmen, beeldmateriaal, handleidingen, foto’s en van alle overige uitingen berusten bij DL. Het is de Deelnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten en/of (delen ervan) ten aanzien van het Sharing Benefits programma, de Sharing Benefits Card, LoyaltyMail, nieuwsbrieven, de Website, teksten, logo’s, muziek, webpagina’s, animaties, apps, webapps, E-Magazines, tagpoints, beelden, film, geluid, tekeningen, stemmen, beeldmateriaal, handleidingen, foto’s en alle overige uitingen waarvan de rechten berusten bij DL, zonder voorafgaande toestemming van DL te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis aan derden te brengen. Het is Loyalty Partners en Commerciële Partners en derden niet toegestaan enig onderdeel van het Sharing Benefits programma van de Sharing Benefits Card, LoyaltyMail, nieuwsbrieven, de Website, teksten, logo’s, muziek, webpagina’s, animaties, apps, webapps, E-Magazines, tagpoints, beelden, film, geluid, tekeningen, stemmen, beeldmateriaal, handleidingen, foto’s, en alle overige uitingen waarvan de rechten berusten bij DL, zelf of samen met derden (commercieel) te exploiteren of op enige andere wijze daarvan zonder voorafgaande toestemming van DutchLoyalty gebruik te maken of te laten maken. Bij overtreding hiervan verbeurt de overtreder een boete zoals in deze Algemene Voorwaarden aangegeven is.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens en privacy:

7.1 De Cardhouder en Loyalty Partner die aan het Sharing Benefits programma deelnemen, garanderen dat de gegevens van de Cardhouder, waaronder – maar niet beperkt tot – Naam/Adres/Woonplaats, geboortedatum en bankrekeningnummer, volledig, juist en actueel zijn. Dit houdt in dat zij verplichtzijn de gegevens minimaal een keer per half jaar te actualiseren. De Cardhouder kan dit doen in zijn/haar persoonlijke MyLoyalty omgeving op de Website.
7.2 Met betrekking tot de door de Cardhouder verstrekte gegevens is het op de Website geplaatste Privacy Statement van toepassing.
7.3 Door het gebruik van de Sharing Benefits Card aanvaardt de Cardhouder de Algemene Voorwaarden die op de Website zijn geplaatst en geeft de Cardhouder expliciet toestemming voor het gebruik van de gegevens van de Cardhouder.
7.4 De gegevens in de databank van DL zullen door DL gebruikt worden om Commerciële Partners en Loyalty Partners van DL en de desbetreffende Cardhouder gericht te kunnen informeren ten aanzien van het Sharing Benefits programma, en aanbiedingen ten aanzien van producten en diensten te doen. DL is gerechtigd om de betreffende Cardhouder per e-mail of op andere wijze aanbiedingen van haar zelf of van haar Commerciële Partners of derden toe te zenden. Dergelijke aanbiedingen ontvangt de Cardhouder alleen via DutchLoyalty. Voorts zullen de gegevens gebruikt worden voor het opsporen en voorkomen van fraude. De persoonsgegevens van de Cardhouder worden door DL niet aan derden verstrekt. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de Cardhouder expliciet toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens zoals is omschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is gepubliceerd op de Website. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden van derden buiten het Sharing Benefits programma om
De database is aangemeld en het Privacy Statement is gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Het meldingsnummer is 1570239.

Artikel 8: Correspondentie/adreswijziging:

8.1 Correspondentie met betrekking tot het Sharing Benefits programma zal worden gezonden naar het bij DL laatst geregistreerde post- en/of e-mailadres dat de Cardhouder en/of de betreffende Loyalty Partner aan DL heeft opgegeven. In geval van e-mail- of adreswijziging dient de Cardhouder via de Website in zijn/haar persoonlijke MyLoyalty omgeving deze wijziging door te geven onder vermelding van het Cardnummer, voor- en achternaam, de Loyalty Partner en de oude - en de nieuwe adres- en e-mail gegevens op de Sharing Benefits Card.

Artikel 9: Kosten:

9.1  Voor de administratieve verwerking van o.a. Benefits met betrekking tot het Spaartegoed wordt per kalenderjaar een door DL vooraf aan het komend kalenderjaar vastgesteld bedrag in rekening gebracht aan de Cardhouder. Dit bedrag wordt bekendgemaakt op de FAQ van de Website van DutchLoyalty, www.dutchloyalty.nl. Voor het jaar 2015 bedraagt dit bedrag max. € 6,- incl. BTW. Dit bedrag wordt ingehouden op de Benefits die de Cardhouder verkrijgt met de Sharing Benefits Card. Als het aantal Benefits van de Cardhouder in enig jaar niet toereikend is, en het bedrag niet of niet volledig geïnd kan worden, worden de niet geïnde administratiekosten van het desbetreffende jaar kwijtgescholden.

Artikel 10 Klachten:

10.1 Ondanks alle zorgvuldigheid die DL besteedt aan haar service en het Sharing Benefits programma, kan het voorkomen dat er klachten zijn. Een klacht kan uitsluitend via een e-mail naar klacht@dutchloyalty.nl aan DutchLoyalty kenbaar worden gemaakt.
10.2  DutchLoyalty informeert de klager zo spoedig mogelijk na ontvangst van een klacht over het verloop van de klachtenprocedure.

Artikel 11: 2 Stichtingen Derdengelden:

11.1 DutchLoyalty heeft 2 Stichtingen Derdengelden:
  o Stichting (Intersolve) Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving ( verder te noemen Stichting Derdengelden Intersolve);
  o Stichting Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving ( verder te noemen Stichting Derdengelden NBvVS);
Stichting Derdengelden Intersolve ontvangt de gelden die corresponderen met de verkregen Benefits voor de Cardhouder. Door deze Stichting worden o.a. betalingen gedaan als de Cardhouder besluit om Benefits te verzilveren, over te boeken, te schenken en om de jaarlijkse administratie kosten over te boeken naar DutchLoyalty.
Stichting Derdengelden NBvVS ontvangt de gelden van de Commerciële Partners die korting en/of cash back geven. Deze Stichting keert o.a. uit aan DutchLoyalty en de Loyalty Partners.
Deelnemers aan het Sharing Benefits programma en partijen met wie DL samenwerkt in het kader van het Sharing Benefits programma aanvaarden door hun deelname aan het Sharing Benefits programma dat DL de financiële afwikkeling van de Benefits uitbesteedt aan de beide bovengenoemde Stichtingen Derdengelden. De Deelnemers en partijen voornoemd machtigen de besturen van de beide Stichtingen Derdengelden voor het in ontvangst nemen van gelden en tot het doen van betalingen en voor het beheer door de Stichtingen van het gelden.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien DutchLoyalty door overmacht een verplichting niet kan nakomen, wordt de verplichting van DL voor de duur van de overmacht opgeschort. Alsdan zal DL de Deelnemers zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DL onafhankelijke al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van betreffende verplichting van DL tijdelijk of blijvend niet ( meer) kan worden verlangd. Indien de overmacht langer voortduurt dan 30 dagen heeft DL het recht om de overeenkomst geheel of de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden -dit naar DL’s keuze-door een schriftelijke kennisgeving aan de Deelnemers. Ingeval van opschorting en/of ontbinding als vermeld hebben de Deelnemers jegens DL geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

Artikel 13 Verrekening

13.1 Door deelname aan het Sharing Benefits programma stemt  Deelnemer in met het recht van DL en namens haar van de beide Stichtingen Derdengelden tot verrekening van hetgeen zij aan een Deelnemer dient te betalen met het door een Deelnemer aan DL verschuldigde. Indien een Deelnemer bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur van DL dan wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. Blijkt het bezwaar juist te zijn dan wordt het verschuldigde bedrag alsnog door de betreffende Stichting Derdengelden uitbetaald aan de betrokken Deelnemer. Hetzelfde geldt voor partijen met wie DL samenwerkt in het kader van het Sharing Benefits programma.

Artikel 14 Slotbepalingen:

14.1 DL is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemers hiervan via de Website op de hoogte brengen. De op de Website gepubliceerde Algemene Voorwaarden zijn steeds van kracht. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.
14.2 DL is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de betaling van alle eventuele belastingen die verschuldigd zijn ten gevolge van betalingen door DL aan Deelnemers.
14.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
14.4 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten van DL is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de overeenkomsten met DL en/of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin DL is gevestigd.
14.5 Indien een Cardhouder na te zijn aangemaand door DL verzuimt om te handelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan DL de met hem gesloten overeenkomst per direct opzeggen. In geval van fraude en/of bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.1 verbeurt de Cardhouder zonder gerechtelijke tussenkomst een boete van € 1000,,- voor elke overtreding  en bij voortduring van € 500,- per week onverminderd het recht van DL om volledige schadeloosstelling te vorderen van de betreffende Cardhouder. In geval van fraude en/of overtreding bij een Deelnemer van DL bedraagt de boete ook € 1.000,- onverminderd het recht van DL om volledige schadeloosstelling te vorderen van de betreffende Cardhouder.
14.6 DL is bevoegd al zijn rechten voorvloeiende uit de overeenkomst met een Deelnemer over te doen gaan op een derde, waarbij het recht van de Deelnemer om de door DL toegezegde prestatie op te eisen onverkort blijft bestaan.

Deze algemene voorwaarden van Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving BV met de handelsnaam DutchLoyalty worden gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda